Sofinancerji

hse

 

Skupina HSE (Holding Slovenske elektrarne) je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko - skupino HSE - skupaj proizvedejo velik delež električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov, pa igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju varne, zanesljive in kakovostne oskrbe domačih odjemalcev.

Od ustanovitve dalje je HSE gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, z nenehno rastjo in širitvijo na evropske trge pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Naša dejavnost zajema predvsem področje upravljanja z energijo in okoljem ter obvladovanje s tem povezanih procesov in tveganj.

 


 

LOGO MKO_SLO

 

V skladu z Zakonom o Vladi RS (ZVRS-F) se je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preoblikovalo v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z delovnimi področji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter delom delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na okolje, kot jih določata 32. in 36. člen Zakona o državni upravi.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva okolja, rastlin, prostoživečih živali; upravljanja z vodami, mineralnimi surovinami, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane, obratih za prehrano na delu ter na področjih okolja in podnebnih sprememb.

Kot pristojni organ za program LIFE+ v Sloveniji zelo aktivno pristopa k spodbujanju priprave projektov za program LIFE+, saj informira najširši krog zainteresiranih, pripravlja delavnice za prijavitelje, pomaga pri pripravi kakovostnih projektnih predlogov in potrjene projekte tudi sofinancira.