Partnerji


image006
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je zasebna, neprofitna in neodvisna okoljska nevladna organizacija, ki se posveča izključno ohranjanju narave. Na tem področju deluje neprekinjeno že od leta 1998. Področje dejavnosti obsega ohranjanje narave in raziskovanje celinskih voda ter obrežnih ekosistemov, s poudarkom na evrazijski vidri (Lutra lutra) kot krovnem plenilcu in predstavniku biodiverzitete celinskih voda. Vidro, ki je tudi simbol inštituta, se uporablja v izobraževalne namene z različnimi skupinami mladih, za informiranje in ozaveščanje širše javnosti z namenom varovanja in ohranjanja vodnih ekosistemov. Glavnina aktivnosti organizacije je usmerjena v proučevanje in varovanje vidre in njenega habitata. Ministrstvo za okolje in prostor je Inštitutu LUTRA leta 2010 podelilo status nevladne organizacije z delovanjem v javnem. Organizacija ima tudi nacionalnega predstavnika Slovenije pri IUCN/Species Survival Comission/Otter Specialist Group.

Pravni okvir delovanja Inštitutu LUTRA zagotavlja Habitatna direktiva, Ptičja direktiva, Vodna direktiva in druge naravovarstvene smernice Sveta Evrope ter njihove implementacije na nacionalni ravni (Zakon o ohranjanju narave in podrejeni predpisi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah).

Inštitut Lutra zaposluje strokovnjake s področja naravoslovja, večinoma biologe, ki izvajajo inventarizacije in monitoringe vodnih habitatov ter ogroženih vrst s Habitatne direktive, okoljske študije, ocenjevanje vplivov na okolje ter okoljevarstveno svetovanje, ki zadevajo okoljsko načrtovanje ipd.

 


 

image010

HOPA je družba, ki deluje na področju komunikacije, oglaševanja in produkcije. Mlada zagnana ekipa zagotavlja kreativne in celostne rešitve za grafično oblikovanje, tržno komuniciranje, stike z javnostjo; pripravlja različne komunikacijske materiale.

Družba HOPA nudi podporo pri celostni izvedbi mikro in makro oglaševanja. Posebno so usposobljeni za zunanje oglaševanje (oglaševanje na jumbo plakatih, hišah in avtobusih). Njihovi strokovnjaki s področja odnosov z javnostjo z dnevno podporo strankam poskrbijo za dobre in učinkovite odnose z javnostjo v času oglaševalnih kampanj. Redno sledijo različnim medijem v Sloveniji, trendom v oglaševanju in stikih z javnostjo. Z njihovo strokovno podporo so oglaševalske kampanje mnogo učinkovitejše.

 


 

image008


Inštitut za vode Republike Slovenije (IzVRS) je specializirana strokovna organizacija za upravljanje z vodnimi viri in inženiring celinskih in morskih voda. Pripravljajo študije, raziskave, tehnične projekte, svetovanja, strokovna mnenja in projektno dokumentacijo na področju državnega vodnega sektorja. So vodilna strokovna institucija za izvrševanje Vodne direktive (2000/6/EC), Poplavne direktive (2007/60/EC) in Direktive o kopalnih vodah (76/160/EEC, 2006/7/EC) v Sloveniji. V tem oziru služijo Republiki Sloveniji in izvršni pisarni Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri pripravi upravljavskih načrtov za obe porečji v Sloveniji, ocenjevanju poplavne ogroženosti in pripravi preventivnih predlog za zaščito pred poplavami in erozijo ter pri pripravi profilov kopalnih voda v Sloveniji. Strokovno znanje inštituta pokriva tudi nekatere vidike Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode in Nitratne direktive.

IzVRS nudi podporo in rešitve, ki so celovite, preventivno naravnane, praktične ter ekonomsko učinkovite. Med njimi izpostavljamo tiste, ki se ujemajo s cilji projekta AQUAVIVA:

• aplikativne raziskave in rešitve na področju reševanja problematik vodnega okolja

• analiza obstoječe in rešitve za nove nacionalne in evropske vodne politike

• strokovne podlage za pripravo načrtov upravljanja voda po porečjih

• usmeritve za izvajanje vodnonačrtovalskega procesa na nacionalni, regionalni in občinski ravni

• aplikativne presoje in metode za nadzor stanja vodnega okolja

• obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu voda, vodnem načrtovanju in upravljanju voda.

 

Mednarodne aktivnosti:

IzVRS se aktivno povezuje z organizacijami v mednarodnem okolju ter se vključuje v izvajanje njihovih projektov in dejavnosti. Sodeluje v delovnih skupinah skupne strategije za implementacijo direktiv pri Evropski komisiji, v delovnih skupinah pri Sekretariatu Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR, Dunaj) in pri Sekretariatu Mednarodne komisije za savski bazen (ISRBC, Zagreb). Je partner v mednarodnem konzorciju za izvedbo nalog Evropske agencije za okolje (EEA) s področja voda. Kot vodilni partner, partner ali sodelavec izvaja razvojne projekte LIFE, LIFE+ in Interreg.